Hủ sơn mài trang trí,hủ bánh mứt
decorative vases lacquer, candy jar