Chất liệu sản phẩm

Sản phẩm mới

Hủ cam sơn mài cao cấp HU04

Hủ sơn mài trang trí,hủ đựng bánh kẹo decorative vases lacquer, candy jar

Hủ sơn mài cao cấp Hu05-5

Hủ sơn mài cao cấp, hủ sơn mài trang trí, hủ đựng bánh kẹo high quality lacquerware, decorative lacquerware, candy holder

Hủ sơn mài cao cấp Hu05-4

Hủ sơn mài cao cấp, hủ sơn mài trang trí, hủ đựng bánh kẹo high quality lacquerware, decorative lacquerware, candy holder

Hủ sơn mài cao cấp Hu05-3

Hủ sơn mài cao cấp, hủ sơn mài trang trí, đựng bánh kẹo high quality lacquerware, decorative lacquerware, candy holder

Hủ sơn mài cao cấp Hu03-1

Hủ sơn mài trang trí, đựng bánh kẹo decorative lacquerware, candy holder

Hủ sơn mài cao cấp Hu05-2

Hủ sơn mài trang trí, đựng bánh kẹo high quality lacquerware, decorative lacquerware, candy holder

Hủ sơn mài cao cấp Hu05-1

Hủ sơn mài trang trí, đựng bánh kẹo decorative lacquerware, candy holder

Hủ sơn mài cao cấp Hu6-2

hủ sơn mài cao cấp hủ trang trí high quality lacquerware, decorative pots