Chất liệu sản phẩm

GO0100

Chuỗi đeo tay
Chất liệu sản phẩm: Gỗ

Gỗ huỳnh đan rất thơm